Przeskocz menu

Kontakt

Larum S.C.

04-942 Warszawa
ul. Ochocza 30c

Tel.:
(022) 872 46 54

E-mail:
larum@larum.org.pl

PRODUKTY - RCP

System rejestracji czasu pracy

System rejestracji czasu pracy SCM-300 ułatwia spełnienie wymogów stawianych przez aktualny Kodeks Pracy w zakresie rejestracji czasu pracy pracowników (Art.12911) Może być zastosowany w firmach zatrudniających od 2 do 14000 pracowników. Umożliwia rejestrację 16 rodzajów zdarzeń (normalne, służbowe, dostęp itp.). Identyfikatorami pracowników są plastikowe karty magnetyczne. System zapewnia także kontrolę dostępu (sterowanie ryglami elektromagnetycznymi otwierającymi drzwi). System współpracuje z programami do rejestracji czasu pracy MiniRCP (MicroMade), Strażnik Czasu (On Line), oraz poprzez tworzony przez program komunikacyjny plik rejestracji zdarzeń, z dowolnymi programami kadrowymi posiadającymi moduł RCP np: Płace i Kadry (CDN), WF-Gang (WA-PRO), Kom&RCP (UltraBajt), i inne.

System może być rónorodnie konfigurowany w oparciu o centralki i terminale. Obecnie w ofercie znajdują się:

  • SCM-310 (Centralka z czytnikiem kart magnetycznych ustawionym poziomo)
  • SCM-320 (Centralka z czytnikiem kart magnetycznych ustawionym pionowo)
  • SCM-330 (Terminal bez wyświetlacza)
  • SCM-331 (Terminal do czytnika zewnętrznego TTL)
  • SCM-340 (Terminal z wyświetlaczem i czytnikiem kart ustawionym poziomo)
  • SCM-350 (Terminal z wyświetlaczem i czytnikiem kart ustawionym pionowo)

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA SYSTEMU SCM-300


OPIS SYSTEMU SCM-300

Rejestracja czasu pracy

Podstawowym przeznaczeniem systemu SCM-300 jest rejestracja czasu pracy. System umożliwia obsługę przedsiębiorstw zatrudniających do 14 tysięcy osób. Do identyfikacji osób wykorzystywane są karty magnetyczne a system budowany jest w postaci sieci centralek i terminali.

Wraz z systemem dostarczany jest program komunikacyjny na komputer typu IBM PC pozwalający na zbieranie rejestracji i konfigurowanie systemu. Na żądanie komputera zdarzenia zapamiętane w centralkach są do niego przesyłane tworząc plik rejestracji zdarzeń (plik tekstowy). Do podłączenia 64 centralek wystarcza zaledwie jeden port szeregowy RS232 w komputerze.

Centralka to samodzielne urządzenie posiadające własny zegar czasu rzeczywistego i pamięć zdarzeń. Każda centralka może zapamiętać około 24 tys. zdarzeń. W centralce zawsze pamiętane jest minimum 20 tys. ostatnich zdarzeń, nawet gdy zostały one już odczytane przez komputer. Stanowi to dodatkową kopię bezpieczeństwa w przypadku awarii komputera. Terminale to urządzenia, które muszą ciągle współpracować z centralką. Ich podstawowe zadanie to zwielokrotnienie miejsc odczytu kart magnetycznych przy dużym natężeniu ruchu pracowników lub rejestracja innych rodzajów zdarzeń , np. wejścia/wyjścia służbowe, kontrola dostępu do pomieszczeń.

System może rejestrować 16 różnych rodzajów zdarzeń. Typowo, do rejestracji czasu pracy wykorzystywane są cztery rodzaje zdarzeń:

0 - wejście
1 - wyjście
2 - wejście służbowe
3 - wyjście służbowe

Do rejestracji wejść i wyjść służbowych można zastosować dodatkowy czytnik (terminal lub czytnik TTL podłączone do centralki). Możliwe też jest wykorzystanie kart służbowych spełniających rolę przepustek.

Przy wykorzystaniu elementów kontroli dostępu (patrz niżej) możliwe jest zastosowanie dedykowanego czytnika wejść/wyjść służbowych dla osób posiadających stale takie uprawnienia (kadra kierownicza, zaopatrzenie) oraz wykorzystanie kart służbowych na czytniku rejestrującym normalne wejścia/wyjścia dla pozostałych osób. Zgubiona karta magnetyczna może być w systemie zablokowana. Uniemożliwia to wejście na teren zakładu osobom postronnym. Dodatkowo, próba użycia takiej karty może być sygnalizowana poprzez wyjście alarmowe centralki.

Elementy kontroli dostępu

Poza rejestracją czasu pracy system SCM-300 umożliwia również kontrolę dostępu pracowników do wybranych pomieszczeń. Każda centralka czy terminal może sterować ryglem otwierając drzwi tylko po przeciągnięciu jednej z uprawnionych w danym momencie kart. Wszystkie wejścia do pomieszczeń chronionych mogą być rejestrowane.

Grupy pracowników

Jako podstawę kontroli dostępu przyjęto podział pracowników na grupy, a następnie określenie, dla każdego z chronionych pomieszczeń, które grupy pracowników i w jakich godzinach mają do nich dostęp. Takie rozwiązanie powoduje, że w przypadku przyjmowania nowego pracownika, wystarczy określić do jakiej grupy należy a automatycznie uzyskuje on dostęp do odpowiednich pomieszczeń.

Każda karta pracownicza zaliczana jest do jednej z 256 grup. Karty nie przydzielone należą do grupy numer 255, a karty zgubione do grupy numer 0. Pozostałe 254 grupy są do dyspozycji przy organizowaniu systemu kontroli dostępu. Prawidłowo zaplanowany podział pracowników na grupy znacznie ułatwia późniejszą eksploatację systemu.

Kalendarz i strefy czasowe

W systemie SCM-300 określa się nie tylko, które grupy pracowników mają dostęp do danego pomieszczenia, ale również w jakich godzinach. Godziny dostępu danej grupy do danego pomieszczenia mogą być różne dla różnych dni (dni robocze, soboty, wolne soboty, niedziele, święta, itp.). Dlatego w systemie definiowany jest kalendarz. Kalendarz umożliwia określenie typu każdego dnia w roku. Przyjęto rozróżnianie 8 typów dni. Kalendarz umożliwia również zdefiniowanie dat zmiany czasu na czas letni i na czas zimowy.

Do określenia godzin dostępu służą strefy czasowe. Strefa czasowa to zestaw zakresów czasu dostępu dla każdego rodzaju dnia (8 zakresów). W systemie SCM-300 można zdefiniować 32 strefy czasowe.

Specyfikacja dostępu

Przy specyfikacji dostępu do danego pomieszczenia określa się 16 grup pracowników przydzielając każdej grupie strefę czasową, w której dana grupa może wchodzić do pomieszczenia.

Jedna z tych 16-tu specyfikacji może określać strefę czasową dostępu dla wszystkich zdefiniowanych w systemie grup pracowników. Pozwala to na przykład na określenie, że wszyscy pracownicy mogą wchodzić w godzinach pracy zakładu, a po godzinach tylko wybrane grupy określane w kolejnych specyfikacjach.

Poza posługiwaniem się grupami dla określenia praw dostępu, możliwe jest również indywidualne zezwalanie na dostęp do danego pomieszczenia poszczególnym pracownikom. Lista indywidualnego dostępu może zawierać maksymalnie 32 numery kart pracowniczych. Tak samo, jak dla grup, dla każdej z tych kart określa się strefę czasową jej dostępu.

Funkcje dodatkowe

Centralki i terminale systemu SCM-300 umożliwiają podłączenie do nich dodatkowego przycisku otwierania drzwi od wewnątrz.

Centralki posiadają wyjście sterujące sygnałem alarmowym. Sygnał ten może być włączany (zależnie od konfiguracji systemu) w przypadku przeciągnięcia nieuprawnionej karty lub w przypadku zmiany stanu specjalnych wejść alarmowych, w które wyposażone są zarówno centralki jak i terminale. Stan alarmowy z tych wejść w terminalach jest przekazywany do centralki.

Możliwość definiowania opóźnienia włączania alarmu i czasu jego podtrzymania pozwalają na wykorzystanie go do różnych celów, takich jak kontrola domknięcia drzwi, sygnalizowanie próby demontażu urządzeń systemu czy przekazywanie sygnału z przycisku dzwonka do portierni.